جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار جلسات آینده
تصمیم گیری با رویکرد شناختی- عصبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 

https://www.skyroom.online/ch/irphe/cognitive-neural-approach
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.62.530.fa
برگشت به اصل مطلب