جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار جلسات آینده
آموزش و پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 

آموزش و پژوهش

گفتوگوی اینترنتی با خانم دکتر حسینی لرگانی عضو جمعیت توسعه علمی ایران


نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.62.526.fa
برگشت به اصل مطلب