جمعیت توسعه علمی ایران- تحلیل راهبردی توسعه علمی ایران
مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز
احمدرضا روشن*، محمود متوسلی
موسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی ، roshan۱۳۹۰ut.ac.ir


چکیده:  
هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می‏ شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه‏ ها، و سازمان‏ ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می‏ گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه ‏زنی جمعی به ‏وجود می‏ آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می‏ شود تا انسان‏ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه ‏های کامونز در تصمیم ‏گیری و سیاستگذاری می‏ توان گام‏ های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان‏ یابی امور جامعه را قواعد کاری می‏ داند، اما آن‏ گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی‎تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این‏که نظر همه طرف‏ ها و ذی‏نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می ‏کند.

منبع: مجله برنامه ریزی و بودجه

لینک دسترسی به مقاله:

http://jpbud.ir/article-۱-۱۶۱۳-fa.html
 
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.105.529.fa
برگشت به اصل مطلب