جمعیت توسعه علمی ایران- تحلیل راهبردی توسعه علمی ایران
ترجمه کتاب طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی به چاپ رسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/13 | 

ترجمه کتاب طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی به چاپ رسید

توسط خانم دکتر مریم حسینی لرگانی عضو هیئت مدیره جمعیت توسعه علمی ایران

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.105.523.fa
برگشت به اصل مطلب